عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

 

ییێ ەیەی ەی ەەییەە ێ ە
 

 

 ۆی ەەێەی (3/12/2016) ۆێی یی ۆیی ییێ ەیەی ەی
ەەییەە ێ ە ǘە یییی ەی ەە ۆیی ێی ەیی ەэ ە ییە ە ǐی ۆێ ییەەی ǐ ۆی ەۆ ە ۆی ی ێەی ۆیەیی یەی ەە ۆی
ەȎەی یی ەەەەی ʘی ەی ۆیی ۆ ێ .

ە ییە ەэێەی ەی ی ۆیی ۆێی یی ۆیی ێ.ەە ەەەیەی ەێی یی ەیی ʘی ەە ۆییەی ەیی ۆ ێ. 

 

 

 

 

 

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016