عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

 

یێ ەەی ە ی ەی ەۆێی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ϙ ی ە ۆێەە ییێی ە ەێ یی ە ی ەی ی ەە ە ە ەە ە ییەە ۆەڵی ە ۆ ێی ۆێەە ەی ێەی ی ێ ەە ەە ەەە .
ەڕێ Ϙ ی ۆەڵێ ییەەی ی ەیە ە ی ەی ێ ی.
 

 

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016