عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

 

 

ەی ەەەی ە ەڵی ǘ ە ەە ییǘی ی


 ێی ەی ەەەی ە ە ۆێی ەی ۆی ە ڵ ەی ەەی ە ی ی ǘ ەە ەە ییی ێی 
ێ ی یی ەڵ ێ ی ە ی ǘە ەڵȐیێ 
ێی ە ێ ەی ەی ییە ۆ ەڵی ییەی ێە
 ی ە ی ڵ ەێ ەە ە ێ ییǘی
 

 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016