عربي         كوردي         English

 

 

 

 

 

 

 

 ێ ەڤڵ ۆ ە ەی ەەی ی یەێی یی ەی ۆێە .

 

 

ەڕۆ ەە ێەی 23/11/2016 ێ ەڤڵ ۆ ە ەی ەەی ی یەێی یی ەсی ەڵەی ی ە ی یەی ەی ۆێی یی ۆیی .


ە ەە ەڕێی ەییەی ێی ە ڵی یی ە یەە ۆ ەۆی ەی ەە ە ییەی ە ڵی ەەەە.
ەڕێی ۆی ی ەەەی ۆی ە ڕی ەڕ ە ەەی ەۆэێەی ە ەەەی ی یی ۆەی ەە ەیی ۆی ەڕی ۆ یی ۆێەە ۆ ەێی ە ە ەەێ ە ەێ
Ǫ ێە ەە ەی ۆێەە ە ۆیی ەەی ەڕێی ە ۆ ەۆڵییەە ێی ێ ە ێەیە ە یە ǐیەی ەەی ەێەی ۆێەە ەڕ .


 

 

ژيان له كۆلێژی كيتابی زانكۆيی

ڤيديۆ

ناونيشانی ۆێ

 ی ێ

 

 ڤۆ

                 
 


 

ھه موو مافه كان پارێزراوە بۆ كۆلێژی كيتابی زانكۆيی2016